Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

REGLER FOR MONTERING AV PROPAN

Gass er en effektiv energikilde på hytter. Pass bare på at anlegget ditt er riktig installert. I det følgende finner du hovedreglene for montering av eget propananlegg.

I følge “Forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff” gjelder følgende:

For å sikre at gassanlegg i bolig eller publikumsanlegg blir montert fagmessig og betryggende skal fastmontert gassforbrukende utstyr, røropplegg og beholdere være installert av montører med dokumentert kompetanse. Montering av enkle gassinstallasjoner med slange er unntatt fra kravet. På hyttene har det vært vanlig å ha kokeapparat/ komfyr på eller ved siden av benken med et regulatorsett tilkoblet gassflasken som man har plassert inn under kjøkkenbenken. Når man benytter denne metoden så skal man alltid sørge for god utlufting og det anbefales luftespalter/gitter ved skapets sokkel. Dersom man skal montere flere enn ett apparat kan det være lurt å legge opp et system med automatisk omskifter, et slikt system vil kreve at flasker og skap monteres utendørs.

Propanslanger skal være av propanbestandig materiale. Største tillatte slangelengde er 1,5 meter, overskrides denne lengden skal man legge opp rørsystem. Skift slange hvert 3. år.

Rør: Til røropplegg skal det brukes glødet kobberrør. Disse skal være plassert lett tilgjengelig for kontroll. Ved føring gjennom vegg skal man benytte et varerør. I et slikt system skal det også monteres en stengeventil for hvert apparat som er tilkoblet.

Propanbeholder: Propanbeholderen skal alltid stå i oppreist stilling, også under transport, ellers vil ikke sikkerhetsventilen på propanflasken fungere. Propanbeholderen skal aldri brukes eller oppbevares i rom under bakkenivå, for eksempel kjeller.

Oppbevaring av propan i hjemmet/fritidsstedet:

I følge Forskriftene har vi anledning til å oppbevare maksimalt 22 kg propan innendørs. (2 x 11 kg).

Hvordan montere et propanopplegg?

Finn ut hvor lang avstand det er fra beholderen til komfyren eller kjøleskapet (maks 1,5 meter). Kutt deretter slangen i riktig lengde. Tre slangeklemmen på propanslangen og press deretter slangen inn på slangestussen. Skru deretter fast slangeklemmen. Gjenta denne prosedyren på regulatorsettet. Når anlegget er ferdig montert, skal du kontrollere at det ikke er noen lekkasje der. Steng tilkoblede apparater og åpne for gassen på regulatoren ved å vippe bryteren på (flammesymbol vises). Alle tilkoblingspunkter sprayes deretter med lekkasjespray eller en blanding med vann og såpe. Dersom anlegget ikke er tett vil det dannes små bobler ved lekkasjestedet. Dersom det er en lekkasje, stram slangeklemmen ytterligere og gjenta tetthetsprøven. Vi anbefaler at denne testen gjennomføres regelmessig.

Dersom du har mer enn ett propanforbrukende apparat koblet på en gassbeholder anbefaler vi montering med kobberrør. Det kan være lurt å tegne en skisse over antall apparater, hvor de skal plasseres og målene før du begynner (se under). Deretter kan du sette produktene fra side xx inn i tegningen og enkelt finne ut hva du trenger. Husk å benytte vinkelkoblinger i alle hjørner. En stengeventil kan være lurt å ha når ikke alle produkter er i bruk samtidig, valg av denne avhenger av antall gassforbrukende apparater.

For ytterligere informasjon, se: www.dsb.no


DSB har sammen med gasselskapene utarbeidet grunnleggende regler for bruk av gass:

1) Beholderne må aldri plasseres under terrengnivå, for eksempel i kjellerrom. Propan i gassform er tyngre enn luft.

2) Propanbeholdere skal alltid stå oppreist, og må aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk sol.

3) Vær på vakt mot lekkasjer. Gass som lekker ut kan gjøre lufta eksplosjonsfarlig og kan antennes av åpen ild, glødende tobakk eller elektrisk gnist.

4) Finn eventuell lekkasje snarest mulig ved å pensle konsentrert såpevann på slanger og rørforbindelser. Når gasstrykket settes på, vil såpebobler danne seg på lekkasjestedet.

5) Bruk kun slanger for LPG/propan. Sprukne eller defekte slanger må skiftes straks. Lengste lovlige slangelengde er 1,5 meter. Bruk slangeklemmer.

6) Hold alltid en tent fyrstikk klar når apparatkranen åpnes. Steng for gassen ved beholderen når anlegget ikke er i bruk, og husk å koble fra regulatoren ved lengre tids fravær.

7) Steng for gassen ved beholderen og bring om mulig beholderen til et trygt sted dersom det oppstår brann.

8) Hold alltid apparat og beholder i god stand, men prøv ikke selv å reparere skader eller defekter som oppstår. La propanforhandler gjøre kontroll og eventuell overhaling av apparat og anlegg med jevne mellomrom.

9) Studer monterings- og bruksanvisning nøye før apparat og anlegg tas i bruk. Spør forhandler dersom det er noe du er i tvil om.

 

Eksempelskisse montering av propananlegg:

Propananlegg illustrasjon gassprodukter 

Dimensjoneringstabell for gassrør 30 mbar:

Skjema for dimensjonering av gassrør 

Denne tabellen er ment som veiledende for å unngå trykkfall i gassanlegget med følge av at gassapparatene ikke får nok gass. Merk at det er viktig at gassregulator også er tilpasset forbruket. De aller fl este propanapparater er merket med forbruk i gram pr time